המכירה לקהילה שלך

מכירות שכונתיות

כניסה למערכת

שחזור סיסמה


 1       כללי:

 1.1    המכירה לקהילה שלך ו/או המכירה השכונתית (להלן: "הארגון") הינו חברה שפועלת כארגון חסד ללא מטרות רווח שמטרתו מכירת מוצרי יסוד נדרשים במחירי עלות, באמצעות מערכת טלפונית או באמצעות אתר האינטרנט של הארגון. 1.2 שיווק המוצרים ע"י הארגון מתבצע לקהילה באופן מרוכז, ע"י נציגים ומתנדבים מטעם הקהילה. 1.3    ביצוע רכישה באמצעות הארגון מהווה הסכמה של הלקוח הסופי (להלן: "הלקוח") לתנאי השימוש ולתקנון זה.

 2       תהליך הרכישה: 2.1    יש להירשם מראש בטלפון/אתר/מייל או ע"י כל אמצעי אחר שהארגון מציע ללקוחותיו. יש להזין באמצעים הנ"ל: מס' טלפון אחד או יותר (להלן 'מספר הטלפון המזוהה'), שם מלא, מס' ת.ז., כתובת, מספר כרטיס אשראי, מקום תחנת איסוף המבוקש (להלן: תחנת האיסוף"). 2.2    רכישה באמצעות הטלפון באמצעות התקשרות ממספר הטלפון המזוהה. 2.3    רכישה באמצעות האינטרנט תתבצע לאחר הזנת קוד אישי, אשר יסופק ללקוח בעת הרישום (להלן: "הקוד האישי"). 2.4    הזמנת המוצרים תהא בימי חול בלבד ובדרך כלל תחל ביום רביעי בשבוע בשעות הערב ועד ליום שני בשבוע שלאחר מכן בשעות הבוקר (להלן: שעת סגירת המערכת"). המועדים לביצוע הזמנות יופיעו באתר האינטרנט של הארגון. מובהר כי מועדים אלה כפופים לשינויים על פי לוח השנה וקביעתו הבלעדית של הארגון. 2.5    עד לשעת סגירת המערכת, ניתנת האפשרות לשנות את פרטי ההזמנה ו/או לבטלה לחלוטין. לאחר שעת סגירת המערכת, לא ניתן לעשות שינויים כלשהם בהזמנה וההזמנה תחויב באופן מלא. האחריות לברר שעת סגירת המכירה הינה על הלקוח בלבד. 2.6    חיוב כרטיס האשראי ו/או חשבון הבנק יעשה בסמוך למועד האיסוף ולאחר שעת סגירת המערכת וכפוף לאישור חברת האשראי ו/או הבנק. הלקוח מתחייב לשלם כל עמלה או הוצאה הנובעת מסירוב חברת אשראי ו/או הבנק. 2.7    איסוף המוצרים יעשה אך ורק מתחנת האיסוף אשר נקבעה במועד הרישום, במועד ובשעות אשר נקבעו לתחנת האיסוף. באחריות הלקוח להתעדכן במועדים אלה. הארגון רשאי לשנות את מיקום תחנת האיסוף בכל עת, ויודיע ללקוחות באמצעות הודעה טלפונית מוקלטת ו/או כל דרך תקשורת אחר כפי בחירת הארגון. הלקוח רשאי להחליף את התחנה בה רשום לתחנה אחרת הקיימת במערכת הארגון, במתן הודעה של 7 ימים מראש לארגון. 2.8    במועד איסוף המוצרים, על הלקוח לבדוק את הזמנתו ולהודיע לנציג הארגון בתחנת האיסוף על כל מקרה של שוני בין הזמנתו לבין המוצרים אשר סופקו בפועל. לא תתקבל כל טענה לאחר איסוף המוצרים ויציאה מתחנת האיסוף. הלקוח מתחייב לשלם בתחנת האיסוף על כל מוצר או פריט אשר נלקח על ידו ותמורתו לא שולמה לארגון. התשלום יתבצע ע"י הודעה לאחראי במקום וחיובו במערכת הממוחשבת ע"י צוות הארגון כנגד המוצר/ הפריט.

2.9    ככל ומוצרים מן ההזמנה לא סופקו ללקוח, והלקוח דיווח על כך לנציג הארגון בתחנת האיסוף, יירשם לזכות הלקוח בכרטיס הלקוח אצל הארגון, זיכוי בגובה המוצרים אשר הוזמנו ולא סופקו, ובלבד ותמורתן שולמה לארגון. ככל וכרטיס הלקוח אצל הארגון יהא מצוי ביתרת זכות, והלקוח אינו מעוניין להשתמש ביתרה זו לקניה עתידית, תנתן אפשרות לקבלת זיכוי לכרטיס האשראי איתו חויבה הקניה, וזאת ע"י פניה בכתב לשירות הלקוחות. פניות בעניין זה יטופלו עד 14 יום, ממועד שליחת הבקשה.  2.10     מובהר כי הארגון יעשה כמיטב יכולתו לספק את המוצרים שהוזמנו באופן מלא ואולם הוא לא יהא מחויב לעשות כן. ידוע ללקוח כי רכישת המוצרים כפופה לצדדים שלישיים ולתנאי האספקה מצידם. בכל מקרה הלקוח יחויב אך ורק עבור המוצרים אשר סופקו בפועל לתחנת האיסוף לרבות באמצעות זיכוי וכאמור לעיל.

 2.11     ככל שהארגון מציע מוצר ע"פ משקל, המשקל המפורסם תהיה בהשערה בלבד. למען הסר ספק, הארגון מוכר כל מוצריה לפי יחידה ולא ע"פ משקל, המשקל המפורסם הוא להמחשה ו/או לתיאור גודל אריזה בלבד. לא תתקבל כל טענה על חוסר או יתר של משקל בכל מוצר שיהיה. 2.12   לא תנתן אפשרות ללקוח להחזיר מוצרים כלשהו היות והמוצרים מוזמנים ע"פ הזמנת הלקוח בצורה מדוייקת.

 2.13   חשבוניות מס וקבלה תונפק לכלל לקוחות התחנה באופן מרוכז, בהתאם להסכמות שהושגו ע"י הארגון מול הרשויות.

 3       כשירות לביצוע ההזמנה:

3.1    הלקוח מתחייב כי אך ורק בעליו של כרטיס האשראי אשר מספרו הועבר לארגון במועד הרישום, יבצע את ההזמנה ו/או ההזמנות ממספר הטלפון המזהה או באתר האינטרנט. בכל מקרה, הלקוח יהא אחראי על כל הזמנה שתתבצע ממספר הטלפון המזהה ו/או באתר האינטרנט תוך שימוש בקוד האישי אשר ניתן לו.

3.2    הלקוח מתחייב לשמור באופן ראוי על הקוד האישי ולא לאפשר לאיש מלבדו לעשות שימוש בקוד זה.

3.3    הארגון יהא רשאי לגרוע לקוחות מן השירות אותו הוא מספק על פי שיקול דעתו הבלעדי. 3.4  הלוקח הרשום יבצע הזמנה אך ורק לצרכו הפרטי ולא עבור תאגיד/ארגון/חברה/מוסד וכדומה, בלי אישור מראש ובכתב. 4       תנאים נוספים: 4.1    רישומי המחשב של מערכת ההזמנות הטלפוניות או של אתר האינטרנט יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.4.2    הארגון ו/או מי מטעמו ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או נושאי משרה בו, לא יהיו אחראים לכל נזק ישר או עקיף ו/או הפסד כתוצאה משימוש במערכת ההזמנות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא.

4.3    הארגון רשאי להוסיף ו/או לשנות מתקנון זה בכל עת ועל פי שיקול דעתו. 4.4    הלקוח יהא אחראי לכל הזמנה אשר נעשתה תוך שימוש בקוד האישי או ממספר הטלפון המזהה. כן מתחייב הלקוח לפעול ולבצע הזמנות אך ורק בהתאם להוראות תקנון זה. 4.5    ע"י הרישום לארגון, הלקוח מאשר שהסכים לקבל הודעות מהארגון בין טלפונית ובין באופן מקוון ו/או בכל דרך אחרת, בין אם הזמין מהארגון ובין אם לא. 4.6   הארגון רשאי להוציא הודעות טלפוניות וכל סוג הודעה אחרת, בכל הקשור להזמנה קיימת, וכן להודיע על עניינים חשובים אחרים, וע"מ כן נרשם הלקוח לארגון. השיקול על זמני הוצאות הודעה ותוכנן, הוא של הארגון בלבד. 4.7    הארגון לא יהא אחראי לכל הזמנה אשר בוצעה שלא על פי הוראות תקנון זה.  4.8   על כל הזמנה וללא כל קשר לגובה ההזמנה, הארגון יגבה דמי השתתפות בהוצאות תחנה אשר יעודכנו מעת לעת. יצויין כי אין קשר בין אספקת המוצרים בפועל לחיוב דמי ההשתתפות. בכל מקרה בו הוזמן מוצר כלשהוא במכירה הלקוח יחוייב בדמי ההשתתפות. 4.9   פרשנות תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו תהא נתונה  לבית הדין נתיבות חיים, רחוב פנים מאירות 1, ירושלים,  וחתימת הלקוח על תקנון זה כמוה כחתימה על שטר בוררות להתדיין בפני בית הדין. 5       מדיניות זיכויים:5.1    לקוח שמזמין במכירה מתחייב להגיע בטווח הזמן הנקוב, בתחנה בה הוא רשום. לקוח שלא הגיע בזמן הנקוב או ששכח מוצר כלשהוא בתחנה או שהחליף בין מוצרים, על מוצרים טריים (כגון פירות ירקות וכדו') וכן על מוצרים עונתיים (מוצרים שאינם נמכרים על בסיס קבוע) יחוייב ב 100% מערכם. על שאר המוצרים יתקבל זיכוי על מקסימום 75% מערך הקניה/מוצר. 5.2   זיכוי יתקבל אך ורק על מוצר פגום או חסר. לא יתקבל זיכוי על מוצר מלקוח שחשב בעת ההזמנה כי מדובר במוצר מסוג אחר/מידה אחרת/צבע אחר. אנו משתדלים לתת את מירב הפרטים על המוצר בתקליט ו/או באתר ו/או המייל. על הלקוח לברר טרם ביצוע הזמנה כי המוצר/ים מתאימים לשימושיו בכל ההיבטים. 5.3   הזיכוי עבור מוצר פגום ו/או חסר יתקבל אך ורק בשעת המכירה ובתנאי שירשם אצל האחראי במקום. 5.4   אין לשלוח ילדים מתחת לגיל 13 לאסוף את המוצרים. תקלות שיגרמו עקב שליחת ילדים אינם באחריותנו והלקוח ישא בתוצאות שיגרמו עקב כך. 5.5  לאחר איסוף המוצרים בתחנה ע"י הלקוח, האחריות לשלמותם מוטלת על הלקוח. לא ינתן זיכוי על מוצרים שנאבדו/נגנבו לאחר שנאספו ע"י הלקוח.